PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII NA LEKCJACH U PANA DAWIDA ŁASIŃSKIEGO

Obowiązujący w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie od dnia 1 września 2023 r.

Skrócona wersja graficzna

I Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 roku, w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z późniejszymi zmianami.
 • Obowiązujący Wewnątrzszkolny System zawarty w statucie szkoły.
 1. Kontrakt uczeń – nauczyciel
 1. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu półrocza minimum trzy oceny, oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Podstawową formą informowania rodziców o ocenach uzyskiwanych przez ucznia jest e-dziennik oraz cykliczne spotkania uczących z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Ocenie podlegają następujące obszary aktywności ucznia:
  • wiadomości,
  • umiejętności,
  • aktywność na lekcji, osiągnięcia w konkursach tematycznych i przedmiotowych,
  • przygotowanie do lekcji.
 4. Ocenami wiodącymi są oceny uzyskane przez ucznia z:
  • odpowiedzi ustnych,
  • sprawdzianów,
  • testów,
  • ćwiczeń sprawdzających,
  • kartkówek.

W semestrze uczeń musi otrzymać minimum trzy oceny.

 1. Jako oceny wspierające traktuje się oceny otrzymane przez ucznia z:
  • zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń,
  • zadań domowych,
  • referatów, projektów,
  • aktywności,
  • pracy w grupie,
  • prezentacji,
  • pracy na zajęciach dodatkowych,
  • egzaminów próbnych,
  • testów diagnostycznych,
  • działań na rzecz szkoły (dekoracje, oprawa muzyczna imprez, filmy promujące szkołę, wystawy plastyczne itp.).
 2. Sprawdziany będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisywane w e-dzienniku. W przypadku nieobecności nauczyciela sprawdzian może przeprowadzić nauczyciel zastępujący lub, jeżeli termin pozwala, uczniowie piszą sprawdzian na następnej lekcji.
 3.  Jeżeli uczeń opuścił sprawdzian, zapowiedzianą kartkówkę, zapowiedziany test  musi napisać je w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły (termin ustala nauczyciel). W tym czasie w miejsce oceny w e-dzienniku nauczyciel wpisuje zero na oznaczenie brakującego stopnia. Jeżeli nieobecność ucznia jest krótsza niż 5 dni, to uzupełnienie oceny musi nastąpić na najbliższej lekcji dodatkowej.
 4. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec półrocza, jest zobowiązany (w ciągu miesiąca od zakończenia ferii zimowych) do uzupełnienia braków i zaliczenia materiału programowego. Ocena z zaliczenia zostanie wpisana na II półrocze z wagą 5. Nieprzystąpienie do poprawy skutkuje oceną niedostateczną z wagą 5 wpisaną na drugie półrocze.
 5. Uczeń, który nie zgłosi się na wyznaczony dodatkowy termin sprawdzianu, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Kartkówki (zapowiedziane) i odpowiedzi ustne mogą obejmować materiał z trzech ostatnich tematów (nie lekcji).
 7. Kartkówki z ostatniego tematu mogą być niezapowiedziane.
 8. Uczeń ma prawo do poprawy 50% ocen w półroczu ze sprawdzianów (w sytuacji, gdy są to 3 oceny, poprawić można 1 ocenę). Poprawa jest jednorazowa, liczy się ocena z poprawy (w e-dzienniku pierwsza ocena zastępowana jest oceną z poprawy).
 9. Za pracę niesamodzielną (odpisywanie) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 10. Praca domowa może być sprawdzana w trakcie sprawdzania zeszytu, w formie odpowiedzi ustnej oraz kartkówki (może też obejmować zakres materiału zadany do przypomnienia).
 11. Uczeń ma prawo być jednokrotnie nieprzygotowany do zajęć w ciągu półrocza bez podania przyczyny.

Nieprzygotowanie powinno zostać zgłoszone na początku lekcji (co zostaje odnotowane

w e-dzienniku); w przeciwnym razie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. Każde następne nieprzygotowanie będzie skutkowało oceną niedostateczną lub „-” w zależności od wagi sprawy.

Trzy „-” dają ocenę niedostateczną. Plusy i minusy się równoważą.

 1. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumie się brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi lub kartkówki niezapowiedzianej i brak pomocy potrzebnych do lekcji.
 2. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania do zapowiedzianej lekcji powtórzeniowej, kartkówki lub sprawdzianu.
 3. Uczeń jest zobowiązany do wyrównania zaległości wynikłych z jego nieobecności na zajęciach. Dotyczy to zarówno treści programowych, jak i notatek w zeszycie i zeszycie ćwiczeń.
 4. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie i starannie ( uczeń, który nie spełnia tych wymagań, otrzymuje ocenę niedostateczną).
 5. Prace pisemne i odpowiedzi ustne ocenia się następująco:
  • celujący :                  96% – 100% + zadanie dodatkowe lub dodatkowa  wiedza

i umiejętności (kryteria uwzględniając specyfikę zadania lub pracy)

 • bardzo dobry: 85% – 95%
 • dobry: 70% – 84%
 • dostateczny: 55% – 69%
 • dopuszczający: 40% – 54%
 • niedostateczny: 0% –  39%

Za uzyskanie górnej granicy punktów z danego przedziału procentowego (ostatnie liczby z przedziału) dodaje się do oceny „+”, za uzyskanie dolnej granicy (pierwszej liczby z przedziału) „ – ”, co w przełożeniu na ocenę oznacza jej podwyższenie o 0,5  lub obniżenie o 0,25.

 1. Uczeń ma prawo do otrzymania ocen za wykonane prace nadobowiązkowe uprzednio uzgodnione z nauczycielem.
 2. Wszystkie prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, referaty) powinny być napisane w czytelny i estetyczny sposób, w przeciwnym razie ocena może być obniżona.
 3. Za aktywność na lekcji uczeń może uzyskać „+” (trzy „+” dają ocenę bardzo dobrą, cztery „+” dają ocenę celującą – przy jednej godzinie tygodniowo, lub  pięć „+” daje ocenę bardzo dobrą,

sześć „+” daje ocenę celującą – powyżej jednej godziny tygodniowo).

 1. Przy ustalaniu oceny śródrocznej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności wag:
·          sprawdziany,– waga 5
·          zapowiedziane kartkówki,– waga 3
·          kartkówki z ostatniej lekcji (odpowiedź pisemna), praca na lekcji, przy tablicy, karty pracy, odpowiedź ustna, zadanie domowe, projekty edukacyjne– waga 2
·          aktywność, udział w zajęciach dodatkowych,– waga 1
 1. Oceny śródroczne i końcoworoczne ustala się następująco:
Średniaocena
0 – 1,74niedostateczny
1,75 – 2,74dopuszczający
2,75 – 3,74dostateczny
3,75 – 4,74dobry
4,75 – 5,15bardzo dobry
≥5,16celujący
 1. Ocena półroczna wpływa na ocenę na koniec roku szkolnego.
 2. Wystawienie oceny klasyfikacyjnej półrocznej lub końcoworocznej nie jest możliwe, gdy uczeń opuścił ponad 50% zajęć z danego przedmiotu i nie ma podstaw do oceniania.